top of page

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre internetové aplikácie

 

Vzájomné práva a povinnosti Užívateľa a Prevádzkovateľa vyplývajúce z

užívania Aplikácie sa riadia týmito obchodnými podmienkami:

1. Definícia. 
 

1.1 V týchto obchodných podmienkach: 

1.1.1 „Prevádzkovateľ“ je Spoločnosť impulza o.z., IČO: 56024291, so sídlom Vladina  752/103, 027 44 Tvrdošín, SR 

1.1.2 „Aplikácia“ znamená internetovú aplikáciu s názvom impulza, medzi ktorej hlavné funkcionality patrí budovanie pozitívnych návykov, a ktorá je dostupná z  internetovej adresy www.impulza.app

1.1.3 „VOP“ znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky. 

1.1.4 „Zmluva“ znamená zmluvu uzatvorenú medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom, ktorej predmetom je poskytnutie Licencie k užívaniu Aplikácie Užívateľom za  podmienok uvedených v týchto VOP. 

1.1.5 „Licencia“ znamená nevýhradnú licenciu k užívaniu Aplikácie za podmienok uvedených v týchto VOP. 

1.1.6 „Užívateľ“ znamená akákoľvek právnická alebo fyzická osoba odlišná od Prevádzkovateľa, ktorá používa Aplikáciu. 

1.1.7 „Užívateľský účet“ znamená neverejnú časť Aplikácie, ktorá je užívateľovi prístupná po zadaní Prihlasovacích údajov. 

1.1.8 „Prihlasovacie údaje“ znamenajú unikátnu kombináciu prihlasovacieho mena  Užívateľa a hesla zvoleného Užívateľom, ktoré Užívateľ uloží do databázy  Aplikácie pri vytváraní Užívateľského účtu prostredníctvom Aplikácie a/alebo hesla Užívateľovi automaticky vygenerovaného Aplikáciou.

1.2 "Návyk" znamená aktivita alebo činnosti, ktorú si používateľ vyberie alebo vytvorí  , a ktorú sa zaväzuje vykonávať počas doby zvolenej užívateľom.  

1.3 "Dôkaz" znamená odoslanie fotografie alebo videa cez kameru aplikácie, ktorý  potvrdí, že užívateľ splnil zvolený návyk v časovom horizonte, ktorý si sám určil. 

1.4 "Jednorázovo" alebo "Opakovane" znamená v akom časovom intervale, bude  užívateľ zvolený návyk vykonávať. 

1.5 "Motivačná suma" znamená, že užívateľ si zvoli výšku platby, ktorá mu bude  stiahnutá ak daný návyk v zmysle ním nastavených pravidiel a časového intevalu  nesplní. 

1.6 "Tvoj súhlas" znamená vyjadrenia súhlasu užívateľa, že sa zaväzuje vykonávať  návyk tak ako si ho nastavil a v prípade nesplnenia si je vedomí, že mu bude  učtovaný poplatok, ktorého výšku si sám určil.  

1.7 "Upozornenia" alebo "notifikácie" znamenajú, že aplikácia upozorní užívateľa na  plnenie si svojich návykov. 

 

2. Proces uzatvorenia zmluvy o používaní Aplikácie. 

2.1 Zobrazenie tlačítka s názvom „Akceptujem“ v užívateľskom prostredí Aplikácie je  návrhom na uzatvorenie Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa. 

2.2 Kliknutie Užívateľa na tlačítko „Akceptujem“ je bezvýhradným prijatím návrhu na  uzatvorenie Zmluvy zo strany Užívateľa a týmto úkonom je uzatvorená Zmluva. 

2.3 Kliknutím na pole (tzv. checkbox), ktoré obsahuje popis v znení „Akceptujem“ a  následným kliknutím na tlačítko v zmysle 2.2 Užívateľ vyjadruje súhlas s týmito  VOP. 

2.4 Uzatvorením Zmluvy sa stávajú účinnými nasledujúce ustanovenia týchto VOP. 

2.5 Kliknutím na tlačítko "Začíname" užívateľ získa plnohodnotný prístup do  aplikácie a začína ju od tohto momentu plnohodnotne používať.

3. Používanie Aplikácie. 

3.1 Prevádzkovateľ udeľuje Užívateľovi Licenciu v rozsahu a za podmienok  uvedených v Užívateľskom prostredí Aplikácie, najmä uvedených u daného typu  Užívateľského účtu. 

3.2 Prevádzkovateľ udeľuje Užívateľovi Licenciu bezodplatne. 

3.3 Prevádzkovateľ je po uplynutí doby trvania Licencie oprávnený plne a/alebo  čiastočne zneprístupniť Užívateľský účet Užívateľa. 

3.4 Užívateľ má právo zriadiť viac než jeden Užívateľský účet. 

3.5 Užívateľ nemá právo udeliť tretej osobe podlicenciu k používaniu Aplikácie. 

3.6 Akékoľvek finančné plnenia realizované prostrednictvom Aplikácie alebo  prostredníctvom platebnej brány propojenej s Aplikáciou, sa považuje za  zaplatené pripísáním celej príslušnej čiastky na príslušný bankový účet  Prevádzkovateľa. 

3.7 Prevádzkovateľ má právo Aplikáciu alebo jej časť kedykoľvek odstaviť, zmeniť  a/alebo ju zneprístupniť z príslušnej internetovej adresy, a to z akéhokoľvek  dôvodu. 

3.8 Užívateľ má právo na používanie Aplikácie za podmienok podľa Zmluvy v jej  aktuálnej verzii dostupnej z príslušnej internetovej adresy. 

3.9 Užívateľ sa zaväzuje pri používaní Aplikácie konať tak, aby jemu a ani  Prevádzkovateľovi používaním Aplikácie nevznikla žiadna škoda. 

3.10 Používateľ používa aplikáciu tak, že si zvolí návyk z ponuky alebo vytvorí svoj  vlastný. Po nastavení podmienok, za ktorých bude tento návyk vykonávať si určí  aký poplatok mu bude učtovaný ak návyk nesplní v časom intervale, ktorý si určil  alebo daný návyk ukončí či vymaže. Ak návyk splní podľa všetkých podmienok  nebude mu učtovaný žiadny poplatoka nezíska ani žiadnu odmenu. Ak sa  rozhodne vymazať daný návyk, ktorý si predtým vytvoril bude mu učtovaný 

jednorázový poplatok vo výške určenej užívateľom. Ak v prebiehajúcom návyku  nesplní jeden alebo viackrát svoj návyk, podľa toho ako si to nastavil, bude mu za  každým učtovaný poplatok, ktorého výšku si určil. Ak užívateľ poslal dôkaz, ktorý  však s daným návykom nesúvisí, prevádzkovateľ má právo takýto dôkaz  zamietnuť a zároveň poskytnúť užívateľovi náhradných 24 hodín na opravu. Ak  užívateľ v tomto stanovenom čase nevykoná nápravu, bude mu učtovaný  poplatok, ktorý si určil pri vytváraní návyku. Prevádzkovateľ má právo zamietnuť  aj dôkaz, ktorý nebol vytvorení pomocou kamery aplikácie, a pri ktorom nie je  možné overiť čas, kedy bol tento návyk splnený.  

3.11 Aplikácia má notifikácie a upozornenia, ktoré upozornia užívateľa na plnenie  zvolených návykov. Ak z akýchkoľvek dôvodov užívateľ nedostane notifikáciu  alebo upozornenie, nič sa nemaní na tom, že je povinný splniť prebiehajúci návyk,  ktorý si vytvoril. 

3.12 Prevádzkovateľ nie je zodpovedný ze omylom vytvorené návyky alebo iné chyby  zo strany užívateľa.  

 

4. Databáza. 

4.1 Užívateľ a Prevádzkovateľ sa týmto dohodli, že akékoľvek údaje vložné  Užívateľom do databázy Aplikácie sú časťou databázy zhromaždené  Prevádzkovateľom a stávajú sa súčasťou databázy Prevádzkovateľa, bez toho,  aby Užívateľovi vzniklo akékoľvek právo k databáze Aplikácie. 

4.2 Zmluvné strany s plným vedomím, zhodne prehlasujú a činia nesporným, že  záznamy údajov v Aplikácii a v jej databáze, ako elektronickom systéme, sú  spoľahlivé a sú vykonávané systematicky a poradovo a sú chránení proti  zmenám. 

5. Osobné údaje a cookies. 

5.1 Súhlas Užívateľa s používaním súborou Cookies Prevádzkovateľom uvedený v  Prílohe č. 1 týchto VOP tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

5.2 Súhlas Užívateľa s poskytnutím osobných údajov Prevádzkovateľovi uvedený v  Prílohe č. 2 týchto VOP tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

6. Zodpovednosť za škodu. 

6.1 Ustanovenia toho článku VOP sa nevzťahujú na spotrebiteľa. 

6.2 Užívateľ sa týmto výslovne vzdáva práva na náhradu škody od Prevádzkovateľa  neúmyslne alebo nie z hrubej nedbanlivosti spôsobenej Prevádzkovateľom  porušením akejkoľvek povinnosti Prevádzkovateľa uvedenej v Zmluve v súvislosti  s plnením Zmluvy alebo v týchto VOP. 

7. Zmena VOP. 

7.1 Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ uzatvára Zmluvu v bežnom  obchodnom styku s väčším počtom osôb a Zmluvy sú podľa svojho charakteru  zaväzujúce dlhodobo k opätovným plneniam rovnakého druhu s odkazom na  tieto VOP. Zmluvné strany činia nesporným, že z povahy záväzkov  Prevádzkovateľa podľa týchto VOP vyplývá a už pred uzatvorením Zmluvy  vyplývala rozumná potreba neskoršej zmeny týchto VOP. 

7.2 Zmluvné strany sa týmto dohodli, že Prevádzkovateľ môže tieto VOP v  primeranom rozsahu zmeniť a zároveň sa dohodli, že zmena VOP bude  Užívateľovi, ako druhej zmluvnej strane, oznámená prostreníctvom emailovej  správy odoslanej na emailovú adresu zadanú Užívateľom do Aplikácie. Užívateľ  má v takom prípade právo zmeny VOP odmietnuť a predmetný záväzok medzi  ním a Prevádzkovateľom z tohoto dôvodu vypovedať vo výpovednej dobe jeden  (1) kalendárny mesiac, ktorá začne plynúť deň následujúci po odoslaní  oznámenia, o ktorej Zmluvné strany týmto zhodne prehlasujú, že je dostatočná  k obstaraniu obdobných plnení od iného subjektu. 

7.3 V prípade, že dôjde k uzatvoreniu novej Zmluvy k už existujúcemu Užívateľskému  účtu (tj. k obnoveniu alebo predlženiu Užívateľského účtu), riadi sa takáto Zmluva  VOP v znení ku dňu uzatvorenia takejto Zmluvy.

 

8. Povinné informácie pre spotrebiteľa. 

8.1 Tento článok VOP je účinný iba voči Užívateľovi, ktorý je spotrebiteľom.  Ustanovenia uvedené v tomto článku VOP sa nevzťahujú na podnikateľov – živnostníkov alebo obchodné spoločnosti. 

8.2 Prevádzkovateľ týmto informuje Užívateľa, že: 

8.2.1 Adresa pre doručovanie písomností Prevádzkovateľovi je zhodná s vyššie  uvedenou adresou sídla Prevádzkovateľa; 

8.2.2 Telefonický kontakt Prevádzkovateľa je +421908419701; 

8.2.3 Adresa Prevádzkovateľa pre doručovanie elektronickej pošty je  info@impulza.app

8.2.4 Odmena Prevádzkovateľa za Licenciu je stanovená vrátane všetkých daní a  poplatkov a jej výška a/alebo spôsob jej výpočtu je stanovený v Aplikácii; 

8.2.5 Užívateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi odmenu za Licenciu, ak nie je  Licencia poskytovaná bezodplatne, jedným zo spôsobov, ktorý je pri príslušnej  možnosti uvedený v Užívateľskom prostredí Aplikácie; 

8.2.6 Užívateľovi nevznikajú náklady na dodanie; 

8.2.7 K používaniu Aplikácie je potrebný prístup k siieti Internet a internetový  prehliadač. 

8.2.8 Užívateľ má právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek  sankcie do 14 dní od prevzatia plnenia. Prevzatím plnenia sa rozumie poskytnutie  Licencie. 

8.2.9 Vo vzťahu k Prevádzkovateľovi nevznikajú Užívateľovi žiadne náklady za použitie  komunikačných prostriedkov na dialku. 

8.2.10 Údaje o uzatvorení Zmluvy vrátane týchto obchodných podmienok sú uložené v  databáze Aplikácie a Užívateľ k nim má prístup prostredníctvom Užívateľského 

účtu. 

8.2.11 Užívateľ má možnosť zistiť chyby kontrolou v Užívateľskom účte; 

8.2.12 Opravovanie chýb vzniknutých pri zadávaní dát možno vykonávať rovnako  prostredníctvom Aplikácie a tam kde to Aplikácia neumožňuje, tak  prostredníctvom technickej podpory, ktorej kontakt je uvedený v Aplikácii; 

8.2.13 Prevádzkovateľ dodržuje všetky platné zákony Slovenskej republiky; žiadne  ďalšie kódexy nie sú pre Prevádzkovateľa záväzné; 

8.2.14 Prevádzkovateľ nevyužíva žiadne prostriedky mimosúdneho riešenia sporov; 

8.2.15 Predmetom Zmluvy nie je dodanie tovaru, na Aplikáciu sa tak nevzťahujú  ustanovenia o reklamácii; Zodpovednosť za zjavné alebo skryté vady Aplikácie,  ktoré mala Aplikácia v dobe jej sprístupnenia Užívateľovi, možno uplatniť u  Prevádzkovateľa za podmienok stanovených Zmluvou a týmito VOP; 

8.2.16 Užívateľ je povinný dodržovať tieto VOP, ktoré sú taktiež súčasťou Zmluvy a  rovnako je povinný dodržovať platné a účinné právne predpisy Slovenskej  republiky. 

8.2.17 Užívateľ sa môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.  Slovenská obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov  spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi. 

 

9. Rozhodné právo. 

9.1 Tieto VOP, ako aj Zmluva, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

9.2 Akékoľvek spory vzniknuté na základe Zmluvy a/alebo týchto VOP budú  rozhodovať vecne a miestne príslušné súdy Slovenskej republiky. 

10. Účinnosť. 

10.1 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. mája 2023.

bottom of page