top of page

GDPR - Súhlas s použitím a spracovaním osobných údajov

Ja, 

ako užívateľ internetovej aplikácie s názvom impulza dostupnej v sieti Internet z  internetovej adresy www.impulza.app, Apple store alebo Google Play 

týmto v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z  27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom  pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)  a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov , súhlasím so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním  osobných údajov mnou poskytnutých prevádzkovateľovi, ktorým je impulza,  dátum narodenia, miestom podnikania impulza o.z., IČO: 56024291 so sídlom  Vladina 752/103, 027 44 Tvrdošín, SR (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) a  súhlasím s tým, aby moje osobné údaje boli pre prevádzkovateľa spracované: 
 

prevádzkovateľom; 

akýmkoľvek zamestnancom prevádzkovateľa; 

akýmkoľvek zmluvným partnerom prevádzkovateľa; 

Tento súhlas je udelený na dobu neurčitú. 

Prevádzkovateľom stanovený účel spracovania osobných údajov, pre ktorý tento  súhlas poskytujem, je použitie osobných údajov pre zasielanie obchodných ponúk prevádzkovateľa; marketingové účely; poskytovanie osobných údajov tretím osobám; zaradenie osobných údajov do databázy; sprístupňovanie osobných údajov tretím osobám;
 

Prehlasujem, že som si vedomí(á) svojich práv podľa ust. § 28 a následne zákona  a prehlasujem, že všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované  dobrovoľne. 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu  nevyhnutnom pre naplnenie vyššie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v  súlade s účelom, ku ktorému boli zhromaždené. 
 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude osobné údaje spracovávať nasledujúcim  spôsobom: 

automatizovane prostredníctvom počítačov a počítačových programov; v písomnej podobe; 
 

Tento súhlas je slobodný a vedomí prejav vôle dotknutej osoby, ktorého  obsahom je povolenie dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov. 
 

Súhlas je poskytnutý kliknutím na tlačítko s nápisom Akceptujem v užívateľskom  rozhraní vyššie popísanej internetovej aplikácie.

 

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

(v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.  2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o  voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie  o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“) a ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov) (ďalej len ako „ZOOÚ“)  
 

DOTKNUTÁ OSOBA 
 

týmto v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) a článku 7 GDPR a ust. § 13 ods. 1 písm. a) ZOOÚ,  udeľujem svoj vážny a slobodne daný, konkrétny a jednoznačný písomný súhlas so  spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi impulza o.z., IČO 56024291 so  sídlom Vladina 752/103, 02744 Tvrdošín (ďalej len „Prevádzkovateľ“), v rozsahu u  vedonom v podmienkach orachrany osobných údajov na link. 
 

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov, a súčasne vyhlasujem, že  svoje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu poskytujem Prevádzkovateľovi  dobrovoľne, a to na marketingové účely spočívajúce v informovaní o produktoch,  službách, novinkách a inováciách Prevádzkovateľa, v zasielaní obchodných informácií,  marketingových správ, reklamných informácií, akcií, alebo zisťovaní spokojnosti s  poskytnutými službami Prevádzkovateľa, ktoré môžu byť zasielané osobne, listinnou  formou (prostredníctvom poštových zásielok, letákov), alebo elektronickou formou  (predovšetkým prostredníctvom elektronickej pošty, alebo telefonicky).

Ako dotknutá  osoba beriem na vedomie, že udelenie súhlasu so spracovaním osobným údajov  spôsobom a na účel špecifikovaný v tomto súhlase je dobrovoľné, a tento súhlas môžem  kedykoľvek odvolať, a to celkom, alebo sčasti zaslaním písomného odvolania súhlasu na  adresu Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.

Odvolanie  súhlasu nebude Prevádzkovateľom postihnuté. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na  zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase dotknutej osoby pred  jeho odvolaním. Udelením súhlasu nie sú dotknuté práva dotknutej osoby špecifikované  v tomto súhlase. 
 

Ako dotknutá osoba súhlasím, aby ma Prevádzkovateľ kontaktoval osobne, alebo  písomne na vyššie uvedenú adresu bydliska, e-mailovú adresu, alebo telefonicky za  účelom špecifikovaným v tomto súhlase, a súčasne žiadam o poskytovanie a zasielanie  takýchto ponúk, informácií, akcií a materiálov Prevádzkovateľom. 
 

Súhlasím, aby mnou poskytnuté osobné údaje boli spracované v informačných  systémoch Prevádzkovateľa vedených v písomnej, ako aj elektronickej forme, a to po  dobu 5 rokov od udelenia tohto súhlasu. 
 

Súčasne prehlasujem, že mi boli zo strany Prevádzkovateľa poskytnuté všetky informácie  týkajúce sa spracúvania mojich osobných údajov ako dotknutej osoby, na základe ktorých  bol tento súhlas udelený v zmysle dokumentu Informácie pre dotknuté osoby o 

spracúvaní osobných údajov zo dňa registrácie, ktorý mi bol predložený pri udelení tohto  súhlasu.

bottom of page